Polityka Ochrony Prywatności i Plików Cookies

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii opisach w niniejszym dokumencie w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej.
1. Administratorem danych osobowych jest GADANO Magdalena Hiszpańska z siedzibą przy ul. Solec 81b/A-51, 00-382 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze CEiDG w Warszawie, NIP: 7742954632, REGON: 363387779 (zwanym dalej Administratorem lub Gadano).
2. Gadano jako Administrator zarządza dostępem do Strony Internetowej www.gadano.pl (zwanej dalej „Stroną”) oraz treściami znajdującymi się na Stronie.
3. Użytkownik – każda osoba, który przegląda zawartość Strony.
4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Zasady podstawowe dotyczące danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, który odwiedził Stronę lub skontaktował się z Gadano: e-mailem, SMS-em, aplikacjami: Whatsapp i Messenger, drogą telefoniczną.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontaktowanie się z Użytkownikiem w celu przesyłania targetowanych informacji dotyczących kursów języka polskiego oraz książek, informacje o których są dostępne w zakładce NASZE KSIĄŻKI
5. Celem przetwarzania danych jest także: ustalenie daty i godziny kursu, zawarcie umowy realizacji kursu, dostarczenie niezbędnych materiałów, wystawienie dyplomów, certyfikatów lub zaświadczeń, wystawienie faktury, badanie jakości kursu po jego zakończeniu poprzez ankietę, w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji i bezpieczeństwa Strony, poprawianie wydajności i jakości usług,
- wyświetlania spersonalizowanych reklam.
6. W celu realizacji usług dostarczanych przez Gadano konieczne jest podanie odpowiednio następujących danych osobowych:
- do zapisu na kurs oraz zawarcia umowy szkoleniowej: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz poziom znajomości języka polskiego. Podanie innych danych jest dobrowolne.
- do wystawienia faktury: imię i nazwisko, adres, dane pracodawcy lub inne dane wymagane przez Klienta.
7. Administrator informuje, że każdy Użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe, ma prawo do dostępu do danych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
8. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: info@gadano.pl
9. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, jednak Administrator zleca obsługę techniczną Strony podmiotom zewnętrznym, korzysta z serwisu webmail, korzysta z obsługi księgowej i marketingowej.
Zasady przetwarzania danych poprzez Automatyczne Technologie Zbierania Danych
1. Dane osobowe Użytkownika odwiedzającego Stronę są automatycznie przetwarzane przez Google Analytics. Są to dane wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak: adres IP, lokalizacja, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz rodzaj urządzenia i sposób komunikacji z Administratorem. Informacje te są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Strony oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych w celu lepszego dopasowania oferty.
2. Strona używa standardowych „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Oznacza to, że Strona zbiera takie dane jak: data i czas wizyty w Witrynie oraz odwiedzane strony. Wyłączenie „cookies” w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia „cookies” podmiotom zewnętrznym.
3. Przeglądanie Strony bez nawiązywania kontaktu nie łączy się z podawaniem danych osobowych.
4. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
5. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Linki odsyłające do innych stron internetowych
Na stronie GADANO znajdują się linki do podmiotów trzecich. Podmioty trzecie mogą używać swoich plików „cookies”. Administrator nie odpowiada za Politykę Ochrony Prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują te linki. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.
Dane przesyłane spoza granic Polski
GADANO prowadzi swoja działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu także w zakresie Polityki Ochrony Prywatności. Jeśli przesyłane informacje zawierające dane osobowe, pochodzą z miejsc podlegających innym prawom, Użytkownik przesyłając swoje dane, wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Polityka E-mail
1. Polityka Prywatności GADANO zawiera zobowiązanie do poufności przekazanych nam treści i adresów e-mail. W związku z powyższym GADANO nie ujawnia, nie sprzedaje, ani nie wypożycza swojej bazy danych osobom trzecim.
Pozostałe informacje
1. W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności zostaną one natychmiast udostępnione na Stronie GADANO.
2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: info@gadano.pl