Poziom podstawowy A1 - 180 h Potrafisz stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafisz formułować pytania dotyczące życia prywatnego: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których znasz, i rzeczy, które posiadasz, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafisz przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą rozmową – pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
  A2 - 180–200 h Rozumiesz wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafisz porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafisz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyjesz, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Poziom samodzielności B1 - 300–350 h Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych Ci spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Radzisz sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafisz tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są Ci znane lub Cię interesują. Potrafisz opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia, zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
  B2 - 600–650 h Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafisz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafisz – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Poziom biegłości C1 - 750–800 h Rozumiesz szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafisz się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafisz posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafisz formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
  C2 - 800 h Możesz z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz. Potrafisz streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafisz wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.